fbpx

Andmekaitsetingimused ehk privaatsusteave

 1. Sissejuhatus

1.1. Ad Consult OÜ on autode rendi- ja müügiettevõte, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid rendi- ja müügiteenuste osutamise, korraldamise, organiseerimise ja vahendamise ja müügi eesmärgil. Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) isikuandmete kaitse seadusest (IKS) meie enda Andmekaitsealasest Strateegiast ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) ongi adresseeritud peamiselt GDPR ja IKS regulatsioonis andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Ad Consult OÜ-ga suhtlusesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Isikuandmete töötlemise tingimustele.

 

1.2. Me saame aru, et teie (andmesubjektid) olete teadlikud ja hoolite oma isikuandmete töötlemisest, seetõttu kinnitame siinkohal, et teie andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse suhtume väga  tõsiselt. Privaatsusteave kirjeldab meie ettevõtte poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni seades fookusesse isikuandmete kaitse. Tunnistame, et isikuandete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

 1. Andmekaitsespetsialist (AKS)

Ettevõtte Ad Consult OÜ, registrikood 12618610 asukohaga Ranna tee 2, Tabasalu, Harku vald  andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on ettevõtte poolt määratud andmekaitse spetialisti kontaktid: myyk@motorhome.ee , füüsiline aadress Ranna tee 2, Tabasalu, Harku vald.

 1. Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Vajame andmeid autorendi ja automüügi pakkumise koostamiseks, broneeringu kinnitamiseks, päringutele vastamiseks, vajaliku informatsiooni edastamiseks, rendi- ja müügilepingu sõlmimiseks, klienditoe pakkumiseks, arve esitamiseks, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste jälgimiseks/hindamiseks/parandamiseks, et tagada oma vara kaitse (GPSil baseeruvad valveseadmed rendiautodel). Meie eesmärgiks ei ole teie asukohta ja liikumisteekonda jälgida (kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks), vaid vajadusel eeldatava rendiauto tagastusaja määramiseks või õigeks ajaks tagastamata jäetud või varastatud rendiauto üles leidmiseks. Samuti jälgime, et rendiautosid kasutatakse heaperemehelikult ja vastavalt liikluseeskirjadele.

Teie rendiperioodil kogume andmeid selle kohta, kus ja millal sõiduki rentisite, kus ja millal sõiduki tagastasite, teie kindlustuseelistuste, läbisõidu, õnnetusjuhtumite ajaloo ja muu sõiduki ning selle teiepoolse kasutamisega seonduva kohta. Need andmed on vajalikud selleks, et pakkuda teile teie poolt rendilepingu alusel tellitud teenuseid või viia ellu meie õigustatud ärihuve (näiteks, et jälgida meie sõidukipargi kasutust).

Lisaks ülaltoodud eesmärkidele kasutame selliseid andmeid meie klientide paremaks mõistmiseks ja
teile sobivate pakkumiste tegemiseks. Samuti kogume andmeid kiiruse ületamise, parkimise või teemaksude maksmata jätmise eest määratud trahvide või muude liiklustrahvide kohta, mida rendiperioodil maksma peate, või teie muude liiklusrikkumiste kohta rendiperioodil, kui õiguskaitseasutus meile sellised andmed esitab. Kasutame selliseid andmeid vastava trahvi või rikkumise käsitlemiseks teie ja meie vahelise sõiduki rendilepingu tingimuste kohaselt.

Kui esinduses või parklas on üleval vastav märgistus, on seal ka videovalve- ja turvasüsteem ning kaamerad, mis filmivad meie sõidukeid meie territooriumilt lahkumas ja sellele sisenemas. Videovalve ning -kaamerate kasutamise eesmärgiks on kaitsta meie vara ning tagada meie klientide ja töötajate turvalisus ja ohutus.

 

 1. Isikuandmete avaldamine

Avaldame teie isikuandmeid partneritele (importijatele, tootjatele ja edasimüüjatele) vaid vajadusel ning meie esinduste kaubamärkide väärtusahelas, et tagada pakutavatele teenustele, autole ja kliendisuhtele parim võimalik järelteenindus. Ad Comsult OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid Ad Consult OÜ tarnijatele, alltöövõtjatele, strateegilistele partneritele ja muudele isikutele, kes osutavad Ad Consult OÜ-le ja klientidele abi äritegevuses koostöö tegemisel. Nendel juhtudel nõuab Ad Consult OÜ andmete vastuvõtjatelt, et need kasutaksid saadud teavet ainult nendel eesmärkidel, milleks andmed edastati, ja kohaldatavate õigusaktide kohaselt.

 1. Kolmandate riikide subjektide juurdepääs isikuandmetele

Ad Consult OÜ ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda).

 1. Millal ja kuidas meie ettevõtte andmeid hoiab

Teie kohta kogutud andmeid hoitakse meie ettevõttes ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Ad Consult OÜ kaitseb kliendi andmeid, kasutades tänapäeva tehnoloogia võimalusi ning võttes arvesse esinevaid privaatsusriske ja Ad Consult OÜ-le mõistlikult kättesaadavaid korralduslikke, rahalisi ja tehnilisi ressursse, sealhulgas rakendades järgmisi meetmeid: tulemüür; programmid sissemurdmise eest kaitsmiseks ja sissemurdmise avastamiseks; muud kaitsemeetmed, võttes arvesse tehnika arengu ajakohaseid võimalusi.

 1. Millal ja kuidas meie ettevõte Teie isikuandmeid kasutab

* Peamiselt kasutatakse Teie isikuandmeid Teiega kokkuleppel Teile teenuse osutamiseks.

* Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt Teie eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma Teie soove ja eelistusi ning parendada Meie internetikeskkonna teenuste osutamise aspekte.

* Kui olete andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste, jms saamiseks meilt, saadame Teile soovitud infot. Sellisest e-kirjadest on võimalus edasiselt loobuda.

* Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

* Samuti võime jagada Teie isikuandmeid kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, Teie eluliste vajaduste täitmisest, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et Teie isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

* Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse Teie isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks Teie isikuandete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume Teil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

 

 1. Andmesubjekti õigused – nõusolek andmete töötluseks ja õigus nõusolek tagasi võtta

Võtke meiega ühendust, kui teil tekib oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi.

Võite küsida rohkem teavet:

* selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töötleme;

* nõuda koopiat isikuandmetest, mida olete meile jaganud;

* paluda oma isikuandmeid uuendada, täiendada, parandada;

* paluda kustutada teavet, mille töötlemiseks ei ole meil enam õiguslikku alust;

* paluda piirata või keelata oma andmete töötlemise;

* keelata isikuandmete automaatse käsitlemise;

* küsida taasesitust võimaldavas vormis teavet andmete kohta, mida olete meile jaganud, või paluda kanda need andmed otse üle teisele teenusepakkujale.

Klient võib esitada oma õiguste teostamiseks taotluse järgmisel viisil:

 1. kirjalikult posti teel Ad Consult OÜ müügisalongi (aadress Ranna tee 2, Tabasalu, Harku vald);
 2. e-posti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektroonilise allkirjaga ja saates selle e-posti aadressil myyk@motorhome.ee

Kui klient on saatnud aadressil Ranna tee 2, Tabasalu, Harku vald taotluse oma õiguste teostamiseks, kontrollitakse tema isikusamasust, hinnatakse taotlust ja täidetakse see õigusaktide kohaselt.  Ad Consult OÜ saadab kliendile vastuse kliendi märgitud kontaktaadressile või e-posti aadressile turvalise elektroonilise allkirjaga (kui taotlus on esitatud turvalise elektroonilise allkirjaga), võttes võimaluse korral arvesse seda vastuse saatmise viisi, mida klient on nimetanud. Ad Consult OÜ tagab andmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise õigusaktide kohaselt ning kliendi vastuväidete korral teeb sobivad toimingud, et vastuväited lahendada. Kui see siiski ei õnnestu, on kliendil õigus pöörduda järelevalveasutuse, s.o andmekaitseinspektsiooni (AKI) poole. Kliendil on õigus saada üks tasuta koopia tema kohta Ad Consult OÜ-s töötlemisel olevatest isikuandmetest. Ad Consult OÜ kohustub tagama isikuandmete õigsuse ning usaldab oma kliente, tarnijaid ja muid kolmandaid isikuid, kes edastavad isikuandmeid, et nende esitatud isikuandmed on täielikud ja õiged.

 

 1. Töötajate privaatsusteave

Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid töötajatele.

 1. Küsimused, kaebused

Kui Teie isikuandmed on muutunud, palun võtke meiega ühendust. Kui Teil on täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete kohta, kindlasti võtke meiega ühendust. Me vastame koheselt seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Olge samas valmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Peame olema kindlad, et info läheb ainult õigele inimesele. Enamustel juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, millise olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda Teie palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

 1. Küsimuste ja kaebuste osas palun kontakteeruge andmekaitsespetsialistiga:

e-kirjaga aadressil myyk@motorhome.ee  või füüsilise kirjaga aadressil Ranna tee 2, Tabasalu, Harku vald.

Back to top